Catarina Pielbusch är legitimerad psykoterapeut och legitimerad sjukgymnast. Hon har arbetat privat sedan 2010 och har sin mottagning på Södermalm i Stockholm.

Utöver sin privata verksamhet jobbar hon med psykoterapi på en öppen psykiatrimottagning för vuxna samt unga vuxna. Catarina har varit verksam inom psykiatrin sedan 1994. Hon har bland annat arbetat på en mottagning för människor med ätstörningar.

På senare år har hon arbetat mycket med människor som varit utsatta för olika typer av trauman. Men även människor med neuropsykiatriska diagnoser som ADHD och autismspektrumstörning.

Här är ett urval av vad Catarina erbjuder:

Catarina erbjuder även handledning till kollegor och verksamheter som bedriver vård eller har vårdliknande kontakter.

Catarina sitter med i styrelsen i SFRP, (Svenska Föreningen för Relationell Psykoterapi) och är medlem i RPC, (Riksföreningen PsykoterapiCentrum).

Varmt välkommen att kontakta mig, Catarina Pielbusch!

Psykoterapeut Catarina Pielbusch
 • 0730 - 31 06 96
  Måndag - Fredag 08:00 - 18:00
 • Timmermansgränd 3, Stockholm
 • Måndag - Fredag 08:00 - 18:00

Psykoterapeut Catarina Pielbusch

Timmermansgränd 3, Stockholm

Boka här

Catarina Pielbusch är legitimerad psykoterapeut och legitimerad sjukgymnast. Hon har arbetat privat sedan 2010 och har sin mottagning på Södermalm i Stockholm.

Utöver sin privata verksamhet jobbar hon med psykoterapi på en öppen psykiatrimottagning för vuxna samt unga vuxna. Catarina har varit verksam inom psykiatrin sedan 1994. Hon har bland annat arbetat på en mottagning för människor med ätstörningar.

På senare år har hon arbetat mycket med människor som varit utsatta för olika typer av trauman. Men även människor med neuropsykiatriska diagnoser som ADHD och autismspektrumstörning.

Här är ett urval av vad Catarina erbjuder:

 • Psykodynamisk- och relationell terapi
 • Trauma/EMDR
 • Affektfobiterapi
 • Mentaliseringsterapi
 • Ångest
 • Depression
 • Livskris

Catarina erbjuder även handledning till kollegor och verksamheter som bedriver vård eller har vårdliknande kontakter.

Catarina sitter med i styrelsen i SFRP, (Svenska Föreningen för Relationell Psykoterapi) och är medlem i RPC, (Riksföreningen PsykoterapiCentrum).

Varmt välkommen att kontakta mig, Catarina Pielbusch!

Psykoterapeut Catarina Pielbusch
 • 0730 - 31 06 96
  Måndag - Fredag 08:00 - 18:00
 • Timmermansgränd 3, Stockholm
 • Måndag - Fredag 08:00 - 18:00
Vad vi erbjuder

BEHANDLINGAR

Behandling av ångest

När man upplever något som otäckt eller jobbigt kan man reagera med ångest.

Hjärtat börjar slå fortare och musklerna drar ihop sig. Man kan känna sig ängslig och orolig, svettas, må illa och få svårt att andas.

Ångest är naturliga reaktioner från kroppen som vi alla upplever mer eller mindre intensivt. Det är ofarligt, men kan kännas skrämmande.

Panikattack är en form av ångest som kommer plötsligt och kan pågå från några minuter till flera timmar. En panikattack kommer oftast utan förvarning och kan kännas mycket obehaglig.

Man kan få ångest av uppenbara orsaker, som till exempel en skilsmässa eller en livshotande sjukdom. Annat som kan ge ångest är att man missbrukar alkohol eller andra droger, eller att man har slutat för snabbt med antidepressiv medicin. Men man kan också få ångest utan att veta varför. Det kan då vara svårare att hantera den, men vad som än orsakat ångesten kan man få hjälp och bli bra.

Psykoterapi är en behandlingsmetod som visat sig vara lämplig i samband med ångest.

Mer Boka

Traumabearbetning/EMDR

Ordet trauma kommer ifrån grekiskan och betyder ”sår” eller ”skada”.

När något dramatiskt inträffar, en händelse som kanske inneburit livsfara eller som upplevts som en chockartad eller smärtsam upplevelse, kan man drabbas av posttraumatiskt stressyndrom (PTSD).

Symtom på PTSD kan vara återupplevanden av den traumatiska händelsen i form av flashback och mardrömmar, ångest, en ökad anspänning och vaksamhet, rastlöshet och att man aktivt undviker allt som på olika vis påminner om det svåra. Man kan också få olika typer av dissociativa symtom.

PTSD symtom är normala reaktioner på onormala händelser.

Om man varit utsatt för upprepade trauman eller kränkningar under uppväxten brukar man prata om komplext PTSD. Hemska händelser tar lång tid att bearbeta men det finns alltid utrymme för förbättring.

EMDR

Psykoterapi är generellt ett bra stöd och hjälpmedel för att hitta tillbaka. En behandlingsform inom psykoterapin är EMDR, en behandlingsform som specifikt är utvecklad för att hjälpa till vid trauman.

Eye Movement Desensitization and Reprocessing (EMDR) är en en psykoterapeutisk metod som kan hjälpa dig att minska besvären efter upplevelser från det förgångna som stör ditt dagliga liv.

Vanligtvis handlar dessa tidigare upplevelser om trauman av olika slag som till exempel överfall, övergrepp, olyckshändelser eller naturkatastrofer.

Även om traumat kanske ägde rum för många månader sedan eller till och med många år sedan, kan du ändå komma att känna av effekterna av detta i ditt dagliga liv genom så kallad posttraumatiska symptom som exempelvis invaderande minnen, överväldigande känslor, mardrömmar, ångest, känslomässig avstängning, låg självkänsla och andra svårigheter att orka med att leva ett bra liv.

På EMDR-föreningens hemsida kan man läsa mer; www.emdr.se.

Mer Boka

Affektfobiterapi

I affektfokuserad terapi är känslorna i centrum; både de som uttrycks och de som av en eller annan anledning döljs eller kamoufleras.

Känslorna kanske döljs och hindras att komma till uttryck pga tidiga inlärda mönster i barndomen. Även om inlärningen skedde för länge sedan kan mönstret sitta i och försvåra kommunikation/samspel i relationer i dag. Även känslor som glädje, kärlek och tillgivenhet kan bli förhindrade att komma till uttryck.

Hur hanterar du din känslor?

I affektfobi ser man att vissa känslor kan vara så svåra att både känna och uttrycka att man kan se det som att man har en fobi för dessa känslor. Det medför också att man gör olika saker eller känner andra känslor för att undvika dessa känslor.

Man kanske arbetar mycket för att undvika eller kanske känner man ångest, skuld, skam i stället för att kunna uttrycka sorg eller ilska.

Att inte kunna använda sig av och utrycka sina känslor leder ofta till olika psykiska svårigheter och svårigheter i relationer.

Terapi vid affekt

Personer med adhd och andra neuropsykiatriska svårigheter kan ha svårigheter med att hantera och förstå sina känslor. Då kan terapi med fokus på just affekter vara hjälpsam.

Mer Boka

Kristerapi

Nästan alla människor drabbas någon gång under sin livstid av en kris.

Bakgrunden till en denna är individuell. Det som dock är gemensamt för olika livskriser är att de har utlösts av en allvarig händelse eller en jobbig upplevelse som kan vara svår att hantera och ta sig igenom.

Det finns olika sorters kriser:

 • En slags kris kan vara den som utlöses av exempelvis relationsproblem, ett förlorat jobb eller ett sjukdomsbesked hos en familjemedlem eller vän.

 • En livskris kan också inträffa när det händer något oväntat i ens liv som man inte hunnit förbereda sin inför. Det kan röra sig om olyckor, dödsfall eller katastrofer.

 • Den tredje typen av kris är den som kan upplevas mellan olika övergångsperioder i livet. Till exempel i övergången till tonåring eller när man bli äldre och ska pensioneras. Under dessa känsliga perioder kan man uppleva och känna ökad sårbarhet.

En livskris kan ofta lösas med hjälp och stöd från familj och vänner. I vissa fall kan man även behöva utomstående expertishjälp för att ta sig igenom krisen.

Mer Boka

Behandling av depression

Att vi människor, i samband med vissa livssituationer, känner oss nedstämda eller ledsna är en ganska naturlig del av våra liv.

En depression däremot kännetecknas av djup nedstämdhet under en längre period. Var gränsen mellan nedstämdhet och depression går kan ibland vara svårt att avgöra själv, särskilt om man varit nedstämd under en längre period.

Vad kan orsaka en depression?

Orsaken till varför en person blir deprimerad varierar, ibland kan det vara flera saker som påverkar. Olika typer av förluster, en svår upplevelse, stark stress eller ett förlorat jobb kan bland annat vara utlösande faktorer. En person kan också bli deprimerad utan någon påtaglig orsak.

Finns det några typiska kännetecken för en depression?

En depression kan upplevas olika hos personer, det finns dock en del vanliga kännetecken. Bortsett från djup nedstämdhet upplever personer ofta meningslöshetskänslor, sömnproblem, minskad aptit, koncentrationssvårigheter, lättretlighet och till och med självmordstankar.

Hur kan man få hjälp att komma ur en depression?

Att i samtalsterapi kunna bearbeta och komma i kontakt med bakomliggande orsaker och känslor brukar hjälpa att ta sig ur en depression.

Mer Boka

Psykodynamisk / relationell terapi

Inom psykoterapi finns det två inriktningar, kognitativ beetendeterapi (KBT) och psykodynamisk terapi.

I den psykodynamiska terapin fokuserar man både på de aktuella symptomen till exempel ångest, men man försöker också förstå och arbeta de bakomliggande orsakerna.

Relationell psykoterapi är en inriktning inom psykodynamisk terapi. I den relationell psykoterapi lägger man större vikt, både i teori och praktik, till människors relationer till andra än man gör inom den traditionell pyskodynamisk terapin.

Vilka vanliga problem behandlas i relationell psykoterapi?

 • Det kan handla om att en person söker hjälp för att försöka hitta sig själv bättre samt kunna vara sig själv i olika sammanhang.

 • Det kan röra sig om en känsla av ensamhet, man vill helt enkelt få hjälp med att skapa bättre relationer till andra människor.

 • Personer som lider av känslan av vilsenhet eller tomhet.

 • Utöver relationella problem kan den hjälpa en person som är deprimerad, har ångest, tvångstankar eller har upplevt något traumatiskt.

Gemensamt för alla människor som söker relationell psykoterapi är att de har ett hinder i livet som de vill ta sig förbi.

Vilka fördelar finns med relationell psykoterapi?

Relationell psykoterapi är en bra och användbar terapi för de flesta psykiska problem. Den kan bidra till bättre och mer tillfredsställande relationer till andra människor. Terapin kan också påverka en persons självkänsla och självbild till det bättre.

Grundtankarna i relationell psykoterapi är att en av människans viktigaste drivkrafter är att vara i relation men det är också ofta där psykiska problem kan uppstå.

Mer Boka

Korttidsterapi

Det finns två olika typer av psykodynamisk terapi - korttidsterapi och långtidsterapi.

Vid det första samtalet träffas vi och kommer tillsammans fram till målsättningen med med terapin. Utifrån den beslutar vi sedan om det är långtids- eller korttidsterapi som är aktuellt för dig.

Vad innebär korttidsterapi?

Korttidsterapi passar bäst när det är ett mer specifikt och avgränsat problem. Under korttidsterapi är psykoterapeuten mer involverad för att på så sätt mer styra processen framåt.

Mer Boka

Långtidsterapi

Det finns två olika typer av psykodynamisk terapi - korttidsterapi och långtidsterapi.

Vid det första samtalet träffas vi och kommer tillsammans fram till målsättningen med med terapin. Utifrån den beslutar vi sedan om det är långtids- eller korttidsterapi som är aktuellt för dig.

Vad innebär långtidsterapi?

Långtidsterapi innebär att vi ses under en längre tid och det ger en större möjlighet för att över tid följa en utveckling, något som ger gör det lättare att mer djupgående bearbeta olika tankar och känslor.

När är långtidsterapi en lämplig behandlingsform?

Långtidsterapi är ofta lämpligt för patienter som är deprimerade eller ångestfyllda och har många samt blandade symptom och problem.

Mer Boka

Parterapi

Ett vanligt skäl till att man söker samtalsstöd och terapi är att man har problem i relationen till sin livspartner.

Terapin kan ske individuellt med var och en i ett par eller med båda tillsammans.

Problem i parrelationer

Parterapi kan hjälpa vid vanligare relationsproblem men även vid tuffare situationer såsom vid otrohet, missbruk och vårdnadstvister. Syftet med våra möten är att vi tillsammans ska försöka hjälpa er att komma vidare i konflikter och svårigheter som ni själva inte kan hantera.

Mer Boka

BOKA TID

Skicka in dina uppgifter så kommer du att bli kontaktad av oss inom kort.

Psykoterapeut Catarina Pielbusch
 • 0730 - 31 06 96
  Måndag - Fredag 08:00 - 18:00
 • Timmermansgränd 3, Stockholm
 • Måndag - Fredag 08:00 - 18:00
Möt vår personal

Våra medarbetare

Catarina Pielbusch

Kundernas recensioner

Omdömen

Snittbetyg på omdömen

0.0 / 5

Baserat på 0 omdömen

Vårdkvalitet
Tillgänglighet
Lokal och hygien
Information